4 billion people reached

Impact Report
אדמהתומכיםאודותינו
At COP28

תלמידים למען האדמה

השמע את קולך כתלמיד, בשביל להציל את האדמה למען הדורות הבאים.

גיל 13 ומעלה
הצהר על תמיכתך

Get Students’ Badge

שלח פרטים בשביל לקבל אות הוכרה בשביל התלמידים שלך אחרי שהמכתבים נשלחו למנהיגי המדינה שלך.

Show More Image

Add More

footerLogo

אדמה

© 2023 Conscious Planet All Rights Reserved

מדיניות הפרטיות

תנאי השרות