4 billion people reached

Impact Report
土壤支持者关于
At COP28
Background

拯救土壤工具包

这里有一系列的视频、信件、社交媒体帖子、图像、商品设计和其他可用于传播信息的资源。请在下载标签下找到传单、宣传册、明信片和其他材料等印刷资料。请负责任地打印、重复使用和回收。请继续关注更多的更新。

要记住的事项:

当你从这里分享内容时,请将你的信息个人化。效果会更好!

#拯救土壤

标签简介

  • Twitter:

    @cp拯救土壤@SadhguruJV

  • Facebook:

    @有意识的星球行动 @萨古鲁

  • Instagram 和 YouTube:

    @consciousplanet @Sadhguru

Nhiều loại kháng sinh được sử dụng rộng rãi có nguồn gốc từ vi sinh vật trong đất, BAO GỒM PENICILLINE - LOẠI KHÁNG SINH ĐẦU TIÊN (Tổ Chức Nông Lương LHQ , 2017) #SaveSoil savesoil.org

下载

我们吃的食物95%来自土壤。(粮农组织,2019年) #SaveSoil savesoil.org

在一克健康的土壤中,可以发现1亿到10亿个细菌和10万到100万个真菌,它们维持着植物的生长和健康 (联合国环境规划署,2019 #SaveSoil savesoil.org

土壤是世界90%农业的水源。(粮农组织,2017年) #SaveSoil savesoil.org

于表土6寸 增加1%的有机质 每英亩可额外增加约20,000加仑的水。(美国农业部 自然资源保护服务, 2016) #SaveSoil savesoil.org

52%的农业土壤已经退化。 #SaveSoil savesoil.org

将土壤有机物含量从0.5%增加到3%会助使土壤中的水分增加一倍。(粮农组织,2019年) #SaveSoil savesoil.org

全球74%的贫困者直接受到土地退化的影响。(联合国) #SaveSoil savesoil.org

社交媒体教程

初学者

中级

大使

Hands-with-mud

让我们实现它!

立即行动
footerLogo

土壤

© 2023 Conscious Planet All Rights Reserved

隐私权政策

条款和条件