ಮಣ್ಣುಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳುಬೆಂಬಲಿಗರುಇದರ ಕುರಿತು
ಈಗಲೇ ಕಣಕ್ಕೆ
Banner Image

Students for Soil

ಪ್ರಪಂಚದ ಎಲ್ಲಾ ಯುವ ಜನರು ಒಟ್ಟಾಗಿ ಬಂದು ಮಣ್ಣು ಅವನತಿಯಾಗದಂತೆ ಕಾಪಾಡಲು ಇದು ಒಂದು ಅಪೂರ್ವ ಅವಕಾಶ.

Coming Soon!

footerLogo

ಮಣ್ಣು

© 2022 ಕಾನ್ಷಿಯಸ್ ಪ್ಲ್ಯಾನೆಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಹಕ್ಕುಗಳನ್ನು ಕಾಯ್ದಿರಿಸಲಾಗಿದೆ

ಗೌಪ್ಯತಾ ನೀತಿ.

ನಿಯಮಗಳು ಮತ್ತು ಷರತ್ತುಗಳು.