മണ്ണ് പിന്തുണക്കുന്നവർ ഇതിനെക്കുറിച്ച്
ഉടൻ പ്രവർത്തിക്കുക

Celebrate 1 year of Save Soil!

One year ago on March 21st, Sadhguru put his life on the line for 100 days and began the Save Soil journey so that the world would “Come Awake” for soil health. Let’s show the world that we are staying awake for soil!

save-soil-people
save-soil-people
save-soil-people
man-with-selfie

Take a photo/video with Save Soil logo

man-with-selfie

Post on your social media on Mar 21

man-with-selfie

#SaveSoil, #SaveSoil[your city], #SaveSoilDay

man-with-selfie

Tag @CONSCIOUSPLANET

മണ്ണിന്റെ ശബ്ദമാകൂ!

Your simple actions will help the message reach 4 billion people.

മണ്ണിന്റെ പ്രതിസന്ധിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുക , അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അതിനെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കാനാകും.

സോയിൽ പേജ് സന്ദർശിക്കുക

Watch The Save Soil Documentary

ചേർന്നു പ്രവർത്തിക്കുക

മണ്ണിന്റെ വംശനാശത്തെക്കുറിച്ചുള്ള അവബോധം ലോകത്തിന് മുന്നിൽ എത്തിക്കാൻ സമൂഹത്തിന്റെ എല്ലാ തുറകളിലുമുള്ള ആളുകൾ ഒരേ സ്വരത്തിൽ സംസാരിക്കണം.

Share your version of the #savesoil dance to show your support

Learn The Danceഡൗണ്‍ലോഡ് മണ്ണിനെക്കുറിച്ചുള്ള ഗാനം
video-banner
പ്ലേ ചെയ്യുക

ഏറ്റവും പുതിയ #SaveSoil Highlights

ഭൂമിത്രങ്ങൾ കർമ്മനിരതരാണ്

Hands-with-mud

നമുക്ക് അത് സാധ്യമാക്കാം

footerLogo

മണ്ണ്

© 2022 പ്രബുദ്ധഭൂമി,2022 Conscious Planet-ൽ എല്ലാ അവകാശങ്ങളും നിക്ഷിപ്തമാണ്

സ്വകാര്യതാ നയങ്ങൾ

ഉപാധികളും നിബന്ധനകളും