தலைவர்களுக்குக் கடிதம் எழுதுங்கள்

தொடங்குங்கள்
மண்ஆதரவாளர்கள்மேலும் தெரிந்துகொள்ள
செயல்படுவோம்
Background

Connect with Earth
Living Soil Meditation

double-quotes

Soil is the source of life. Your connectedness with it is vital for a Strong Life.” - SADHGURU

Ecology meets spirituality.
Take the first step to crafting a Conscious Planet with the ‘Living Soil’ guided meditation by Sadhguru.

icon-0

Create a stable body & mind

icon-1

Deepen your connection with soil

icon-2

Experience soil as a unifying force

Sign up to receive meditation

Phone
Hands-with-mud

நாம் இதனை நிகழச்செய்வோம்!

செயல்படுவோம்

மண்

© 2023 Conscious Planet All Rights Reserved

Privacy Policy

Terms & Conditions